Säännöt

Yhdistyksen säännöt, hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 16.5.2016; PRH vahvistanut 16.6.2016.

 

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.

Säännöt

1 §

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. ruotsiksi käännettynä Finska föreningen för industriellt rättsskydd r.f. -nimisen yhdistyksen tarkoituksena on:

  1. Edistää immateriaalioikeudellisen ja erityisesti teollisoikeudellisen lainsäädännön kehitystä;
  2. Myötävaikuttaa immateriaalioikeuksia koskevan kansainvälisen sääntelyn kehittämiseen; ja
  3. Välittää jäsenilleen tietoja immateriaalioikeuksista, niiden soveltamiskäytännöstä ja hyödyntämisestä.

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen edun tavoitteleminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

  1. Pitää kokouksia ja järjestää kongresseja, symposiumeja, luentotilaisuuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia;
  2. Harjoittaa julkaisutoimintaa;
  3. Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille ja alan yhteisöille;
  4. Ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä, erityisesti pohjoismaisiin vastaaviin yhdistyksiin; ja
  5. Myöntää avustuksia ja stipendejä ja toimii muilla edellä mainitunlaisilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

2 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa yksityisiä henkilöitä (henkilöjäsenet) sekä oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä (yhteisöjäsenet), jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi. Liittyessään yhdistykseen jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa yhteystietonsa ja laissa mainitut tiedot merkittäväksi yhdistyksen jäsenluetteloon. Jäsenen tulee huolehtia, että jäsenluetteloon merkityt tiedot pysyvät ajan tasalla.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti yhdistyksen kokouksessa, jolloin eroaminen merkitään kokouksen pöytäkirjaan.

Varsinaisessa kokouksessa voidaan yhdistyksen jäsen kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi.

 

3 §

Jäsen suorittaa jäsenmaksun, jonka suuruus ja maksamisajankohta määrätään yhdistyksen syyskokouksessa.

Jäsenmaksua ei kanneta kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä eikä kuusikymmentä (60) vuotta täyttäneeltä jäseneltä, joka on ollut jäsenenä yli 10 vuotta, on eläkkeellä ja luopuu jäsenmaksua vastaan lähetettävistä julkaisuista. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen henkilöjäseniltä ja yhteisöjäseniltä.

Mikäli jäsenmaksu on jätetty maksamatta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, yhdistyksen hallituksella on oikeus todeta jäsen eronneeksi kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua jäsenmaksun laiminlyöntiä koskevan muistutuksen lähettämisestä.

Yhdistyksen hallitus voi päättää, ettei jäsenmaksua kerätä

  1. uusilta jäseniltä liittymisvuoden osalta, jos liittyminen on tapahtunut kalenterivuoden kahden viimeisen kuukauden aikana, eikä
  2. jäseniltä, jotka ovat eronneet tai joiden on todettu eronneen yhdistyksen jäsenyydestä

 

4 §

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin päättänyt, hallitus pitää kokousta tarpeellisena tai vähintään viisi yhdistyksen jäsentä sitä ilmoitetun asian vuoksi kirjallisesti pyytää hallitukselle lähetetyllä ilmoituksella.

Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään kahta viikkoa ennen kokousta lähetetyillä kirjeillä tai sähköpostin välityksellä yhdistyksen jäsenluetteloon merkityillä yhteystiedoilla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

5 §

Kevätkokouksessa esitetään

     1.  hallituksen toimintakertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta; ja
     2.  tilinpäätös ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tarkastuskertomus;

sekä päätetään:

     3.  tilinpäätöksen vahvistamisesta; ja
     4.  hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta;

sekä käsitellään:

     5.  muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa vahvistetaan:

     1.  seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio; sekä
     2.  seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus ja maksamisajankohta;

sekä päätetään:

    3.  hallituksen jäsenten lukumäärästä;

sekä valitaan:

    4.  mahdolliset uudet hallituksen jäsenet; ja
    5.  yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

Kummassakin kokouksessa otetaan lisäksi käsiteltäväksi ne asiat, jotka hallitus esittää tai joista yhdistyksen jäsen on vähintään kuukautta ennen kokousta tehnyt kirjallisen esityksen hallitukselle.


6 §

Kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Jäsen voi kuitenkin lisäksi valtuutuksen nojalla käyttää yhden muun jäsenen äänivaltaa.

Vaaleissa käytetään tarvittaessa suljettua lippuäänestystä.

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei laissa tai näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut kannattavansa, lukuun ottamatta vaaleja, jotka ratkaistaan arvalla.

 

7 §

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioiden hoitaminen. Hallituksen tulee seurata Suomen sekä muiden maiden lainsäädännön kehitystä immateriaalioikeuksien ja erityisesti teollisoikeuksien alalla. Hallitus voi tarvittaessa asettaa työryhmiä asioiden valmistelua ja hoitamista varten.

 

8 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Kaksi (2) peräkkäistä toimikautta hallituksen jäsenenä toiminut henkilö voidaan valita uudelleen hallituksen jäseneksi vasta, kun on kulunut kaksi (2) vuotta hänen viimeisimmän toimikautensa päättymisestä. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat tulevat kuitenkin erovuoroon aikaisintaan kun kolme (3) vuotta on kulunut kyseisen tehtävän hoitamisen alkamisesta.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä kutsuu rahastonhoitajan ja sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä ovat läsnä.

Puheenjohtajaksi ei voida valita henkilöä, joka on viimeiset kuusi vuotta toiminut puheenjohtajana.

 

9 §

Hallituksen toimintaa ja tilejä tarkastamaan valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

 

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa muillekin toimihenkilöille oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen.

 

11 §

Sihteeri pitää yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa, huolehtii yhdistyksen julkaisuista ja kirjeenvaihdosta sekä huolehtii muista hallituksen määräämistä asioista.

Rahastonhoitaja huolehtii hallituksen määräämällä tavalla yhdistyksen taloudesta. Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

 

12 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat sääntöjen 1 §:ssä mainitun tarkoituksen tukemiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

13 §

Hallituksen jäsenen toimikauden pituus määräytyy valintahetkellä voimassaolleiden yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.