Apurahaohjesääntö

 

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.:n apurahoja koskeva ohjesääntö

Näissä Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.:n (ruotsiksi: Finska föreningen for industriellt rättsskydd r.f.; jäljempänä "STY" tai "yhdistys") apurahoja koskevissa ohjesäännöissä ("apurahaohjesääntö") määritellään STY:n myöntämien toiminta-apurahojen ja matka-apurahojen (yhdessä "apurahat") tarkoitusta, hakemista, myöntämisperusteita ja muita apurahojen myöntämiseen liittyviä asioita koskevat suuntaviivat.

§ 1 Apurahojen myöntämisen yleiset perusteet

Apurahoja myöntämällä STY haluaa edistää immateriaalioikeudellisen ja erityisesti teollisoikeudellisen lainsäädännön kehitystä, myötävaikuttaa immateriaalioikeuksia koskevan kansainvälisen sääntelyn kehittämiseen sekä välittää jäsenilleen tietoa immateriaalioikeuksista, niiden soveltamiskäytännöistä ja hyödyntämisestä ("apurahan myöntämistarkoitus").

Apurahat on tarkoitettu käytettäviksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin eikä niitä ole tarkoitettu käytettäviksi kaupallisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin.

Apurahat on suunnattu ensisijassa yhdistyksen jäsenille.

Apurahojen myöntämisestä päätettäessä painotetaan ensisijaisesti sitä, miten tuettava hanke edistää edellä mainittua apurahan myöntämistarkoitusta, yhdistyksen toiminta-ajatusta sekä sitä, miten tuettava hanke myötävaikuttaa immateriaalioikeudellisiin kysymyksiin liittyvän tiedon leviämiseen STY:n jäsenistön keskuudessa.

Apurahoja ei ole sidottu tiettyyn tieteenalaan.

§ 2 Toiminta-apurahat

§ 2.1 Toiminta-apurahan myöntämisen edellytykset

STY:n hallitus voi myöntää hakemuksesta toiminta-apurahan kotimaisiin tai kotimaisin ja ulkomaisin voimin yhteistyössä järjestettyyn hankkeeseen, joka edistää kohdan § 1 mukaista myöntämistarkoitusta.

Ensisijaisesti toiminta-apuraha on tarkoitettu tueksi projekteina toteutettavien hankkeiden kertaluonteisten kustannusten korvaamiseen.

§ 2.2 Toiminta-apurahan hakeminen

Toiminta-apurahat ovat haettavissa kahdesti kalenterivuodessa, ensimmäisen kerran helmikuun loppuun mennessä ja toisen kerran elokuun loppuun mennessä.

Toiminta-apurahaa haetaan toimittamalla toiminta-apurahahakemus ("toiminta-apurahahakemus") STY:n hallitukselle viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jona toiminta-apurahan kohteena oleva hanke toteutetaan. Toiminta-apurahaa voi hakea myös ennakollisesti suunnitteilla oleviin hankkeisiin.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 • Toiminta-apurahan käyttötarkoitus;
 • Haettavan toiminta-apurahan määrä;
 • Miten hakija katsoo toiminta-apurahan käyttötarkoituksen täyttävän apurahan myöntämistarkoituksen;
 • Miten hakija katsoo toiminta-apurahan kohteena oleva hankkeen edistävän yhdistyksen toiminta-ajatusta ja yhdistyksen jäsenistön etua;
 • Selvitys toiminta-apurahan kohteena olevan hankkeen muusta rahoituksesta ja mahdollisista muista jo saaduista tai haetuista apurahoista; sekä
 • Toiminta-apurahan hakijan yhteystiedot.

Toiminta-apurahahakemus laatimisessa ja toimittamisessa noudatetaan lisäksi STY:n internet-kotisivuilla kulloinkin voimassaolevia tarkempia ohjeita.

§ 2.3 Toiminta-apurahoista päättäminen

Toiminta-apurahahakemukset käsittelee STY:n hallitus.

STY:n hallitus päättää vuosittain helmikuun loppuun mennessä jätetyistä toiminta-apurahahakemuksista huhtikuun loppuun mennessä ja elokuun loppuun mennessä jätetyistä toiminta-apurahahakemuksista lokakuun loppuun mennessä.

STY:n hallitus voi myöntää harkintansa mukaan yhden tai useita toiminta-apurahoja vuotta kohti. Toiminta-apurahojen määrästä ja suuruudesta päättää STY:n hallitus vuosittain.

§ 3 Matka-apurahat

§ 3.1 Matka-apurahan myöntämisen edellytykset

STY:n hallitus voi myöntää hakemuksesta matka-apurahan kotimaahan tai ulkomaille suuntautuvaan matkaan ensisijaisesti hakijalle, joka toimii STY:n edustajana tai osallistuu STY:n pyynnöstä koti- tai ulkomaiseen tilaisuuteen ja jonka työnantaja tai vastaava kolmas taho ei korvaa matkasta aiheutuneita kustannuksia.

Matka-apurahaa voi hakea matkasta aiheutuviin ylimääräisiin kuluihin kuten esimerkiksi matkalippuihin, majoituskuluihin ja mahdollisiin konferenssi- tai vastaaviin maksuihin.

§ 3.2 Matka-apurahan hakeminen

Matka-apurahoja koskeva haku on jatkuva. Matka-apurahaa koskeva hakemus ("matka-apurahahakemus") toimitetaan STY:n hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää matka-apurahahakemuksen kohteena olevan matkan päättymisestä. Matka-apurahaa voi hakea myös ennen matkaa.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 •  Matka-apurahan käyttötarkoitus;
 •  Haettavan matka-apurahan määrä;
 •  Matka-apurahan kohteena olevan matkan liityntä yhdistyksen toimintaan;
 •  Miten hakija katsoo matka-apurahan käyttötarkoituksen täyttävän apurahan myöntämisen edellytykset;
 •  Selvitys matka-apurahan kohteena olevan matkan muusta rahoituksesta ja mahdollisista muista jo saaduista tai haetuista apurahoista; sekä
 •  Matka-apurahan hakijan yhteystiedot.

Matka-apurahahakemus laatimisessa ja toimittamisessa noudatetaan lisäksi STY:n internet-kotisivuilla kulloinkin voimassaolevia tarkempia ohjeita.

§ 3.3 Matka-apurahoista päättäminen

Matka-apurahahakemukset käsittelee STY:n hallitus.

STY:n hallitus käsittelee matka-apurahahakemuksen noin kolmen (3) kuukauden kuluessa matka-apurahahakemuksen vastaanottamisesta.

STY:n hallitus voi myöntää harkintansa mukaan yhden tai useita matka-apurahoja vuotta kohti. Matka-apurahojen määrästä ja suuruudesta päättää STY:n hallitus vuosittain.

§ 4 Apurahoja koskevat yleiset määräykset

STY:n toimihenkilöllä ja hallituksella on oikeus pyytää lisätietoja apurahan hakijalta.

Apurahat maksetaan lähtökohtaisesti jälkikäteen tositteita vastaan apurahan saajan osoittamalle pankkitilille. Apurahaa ei myönnetä eikä makseta sellaisen kuluerän osalta, johon kohdistuu muu apuraha. Apurahan saaja ei ole työsuhteessa yhdistykseen.

Apurahan maksatus voidaan keskeyttää, apuraha perua tai maksettu apuraha periä takaisin, mikäli apurahan myöntämisen perusteena olevat olosuhteet ovat muuttuneet.

Apurahahakemuksia koskevista päätöksistä tiedotetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Apurahojen saajat julkistetaan lisäksi STY:n tapahtumissa ja/tai internet-kotisivuilla.

Apurahan saajan toiveet huomioon ottaen apurahan saaja sitoutuu toimittamaan selvityksen apurahan käytöstä sekä kertomaan apurahan kohteena olevasta hankkeesta tai apurahaan liittyvästä työstään STY:n lounaskokouksessa tai muussa sopivassa tilaisuudessa STY:n hallituksen pyynnöstä.

Toimittamalla apurahahakemuksen apurahaa hakeva henkilö tai yhteisö sitoutuu noudattamaan näitä apurahaohjesääntöjä.